Algemene Voorwaarden trimsalon

Multi-Hondenplezier onderdeel van Stichting Multi Creatief, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 66878853.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, met wie Multi-Hondenplezier een overeenkomst heeft gesloten.
 2. Overeenkomst: iedere tussen Multi-Hondenplezier en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Multi-Hondenplezier zich verbindt tot het trimmen van het huisdier van de opdrachtgever.
 3. Huisdier: een of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten en ter beschikking van Multi-Hondenplezier wordt gesteld.
 4. Trimmen/trimbeurt/opdracht/werkzaamheden: het ten aanzien van zijn gezondheid, welzijn of uiterlijk verzorgen en/of verfraaien van het huisdier.
 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Multi-Hondenplezier en de opdrachtgever.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Multi-Hondenplezier, derden worden betrokken.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet.

 

Artikel 3. Inschrijving

 1. Bij het eerste contact worden de gegevens van de opdrachtgever, het huisdier en gegevens omtrent de verzorging ingevoerd in het bijzijn van de opdrachtgever waarmee deze akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 2. Elk aanbod van Multi-Hondenplezier is vrijblijvend. Multi-Hondenplezier is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
 3. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Multi-Hondenplezier dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot de aard en hoedanigheid van het huisdier waarop de overeenkomst betrekking heeft.
 4. Een aanbod van Multi-Hondenplezier geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 5. De opdrachtgever is gehouden Multi-Hondenplezier vóór totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen van de soort en aard van het huisdier en van alle overige omstandigheden die voor de prijsstelling redelijkerwijs van belang zijn. Indien het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde huisdier niet beantwoordt aan hetgeen daaromtrent vóór totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever is gemeld, is Multi-Hondenplezier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in welk geval de annuleringsvoorwaarden als bedoeld in artikel 6 van overeenkomstige toepassing zijn. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin is Multi-Hondenplezier gerechtigd de overeenkomst aan te passen en uit te voeren conform de voor de behandeling van dat huisdier gebruikelijk gehanteerde tarieven.

 

Artikel 4. Inhoud en uitvoering van de overeenkomst

 1. Multi-Hondenplezier is verplicht de overeenkomst uit te voeren conform de redelijke eisen die aan een bekwame vakgenoot mogen worden gesteld.
 2. Multi-Hondenplezier zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier.
 3. Op verzoek van Multi-Hondenplezier is de opdrachtgever gehouden de naam van de dierenarts of de dierenkliniek uiterlijk vóór uitvoering van de trimbeurt mede te delen aan Multi-Hondenplezier teneinde het voor hem mogelijk te maken de dierenarts of de dierenkliniek in te schakelen indien de gezondheid of het welzijn van het huisdier dit vordert.
 4. De opdrachtgever dient uiterlijk bij het afleveren van het huisdier alle voor een goede en verantwoorde uitvoering van de overeenkomst relevante informatie aan Multi-Hondenplezier te verstrekken.
 5. Multi-Hondenplezier behoudt zich het recht voor de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is, te laten uitvoeren door derden zonder overleg vooraf met opdrachtgever.
 6. Multi-Hondenplezier behoudt zich het recht voor, om een overeenkomst te beëindigen.
 7. Multi-Hondenplezier is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.
 8. Multi-Hondenplezier behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.
 9. Multi-Hondenplezier behoudt zich het recht voor, om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en Multi-Hondenplezier bedreigen.
 10. Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat een afspraak bij Multi-Hondenplezier tot stand is gekomen.

 

Artikel 5. Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen waartoe door de opdrachtgever opdracht is gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van het huisdier naar het oordeel van Multi-Hondenplezier zulks vorderen, is Multi-Hondenplezier gerechtigd daartoe over te gaan zonder toestemming van de opdrachtgever.
 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Multi-Hondenplezier zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Multi-Hondenplezier gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de opdracht gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Multi-Hondenplezier op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Multi-Hondenplezier de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Multi-Hondenplezier zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Multi-Hondenplezier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met Multi-Hondenplezier zelf aansprakelijk voor het dier/ de dieren.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Multi-Hondenplezier of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Multi-Hondenplezier of derden worden op opdrachtgever verhaald.
 3. Multi-Hondenplezier is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij Multi-Hondenplezier opzet of grove schuld te wijten valt.
 4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de betreffende dieren de door de wet vereiste inentingen hebben gehad. (cocktail- en kennelhoest enting) en Multi-Hondenplezier mag te allen tijde het bewijs hiervan opvragen (inentingsboekje).
 5. Indien het huisdier vlooien en/of teken heeft, dient deze bij Multi-Hondenplezier gelijk behandeld te worden en wordt hiervoor € 20,- in rekening gebracht.
 6. De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.
 7. Multi-Hondenplezier is bij onherstelbare schade of indien het huisdier tijdens de behandeling komt te overlijden niet aansprakelijk
 8. Multi-Hondenplezier is niet aansprakelijk voor in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens met betrekking tot het huisdier of als gevolg van een andere niet aan Multi-Hondenplezier toe te rekenen oorzaak.
 9. Indien Multi-Hondenplezier aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Multi-Hondenplezier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Multi-Hondenplezier toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.
 10. De aansprakelijkheid van Multi-Hondenplezier zal nimmer verder strekken dan het bedrag dat de door Multi-Hondenplezier daartoe eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.
 11. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Multi-Hondenplezier, zal de opdrachtgever Multi-Hondenplezier vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door Multi-Hondenplezier.
 12. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, bedraagt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Multi-Hondenplezier één jaar.

 

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

 1. Multi-Hondenplezier is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Multi-Hondenplezier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Voorts is Multi-Hondenplezier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is onder meer sprake indien:
  1. het huisdier agressief blijkt te zijn en dit, gelet op de veiligheid of overige belangen van Multi-Hondenplezier, de uitvoering van de trimbeurt voor hem bezwaarlijk maakt;
  2. het huisdier anderszins onhandelbaar is.
 3. Alle vóór de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Multi-Hondenplezier gemaakte kosten en/of daardoor geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Multi-Hondenplezier op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Indien Multi-Hondenplezier de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

 

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Multi-Hondenplezier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Multi-Hondenplezier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen Multi-Hondenplezieren de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Multi-Hondenplezier en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 9. Betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door Multi-Hondenplezier vermelde prijzen richtprijzen. Multi-Hondenplezier is, zonder daartoe in overleg te treden met de opdrachtgever, gerechtigd de door de opdrachtgever verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de opdrachtgever door te berekenen indien dat in verband met de bestede tijd en/of het gebruik van voor de opdracht benodigde middelen gerechtvaardigd is.
 2. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal Multi-Hondenplezier de afspraken hieromtrent uitdrukkelijk met de opdrachtgever overeenkomen. Indien partijen ter zake geen overeenstemming bereiken, is de opdrachtgever nimmer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover Multi-Hondenplezier aangeeft de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities te willen nakomen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever de overeengekomen prijs middels contante betaling verschuldigd, op het moment dat het huisdier door hem op locatie van Multi-Hondenplezier wordt afgehaald.
 4. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn op de door Multi-Hondenplezier voorgeschreven wijze.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.
 6. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

 

Artikel 10. Levering van goederen en diensten

 1. De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.
 3. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.
 4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.
 5. Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.

 

Artikel 11. Retentierecht

Behoudens het geval waarin betaling achteraf is overeengekomen, is Multi-Hondenplezier gerechtigd het huisdier onder zich te houden totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien de redelijke belangen van het huisdier dit vorderen, is Multi-Hondenplezier gedurende het verzuim van opdrachtgever gerechtigd het huisdier onder te brengen bij een pension. Alle door Multi-Hondenplezier redelijk te maken kosten, waaronder de huisvestingskosten en de kosten in verband met het levensonderhoud van het huisdier, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 12. Annuleringsvoorwaarden

 1. De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel.
 2. Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 48 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.
 3. In geval van annulering binnen 48 uren, doch vóór 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt, is de opdrachtgever de 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 4. De opdrachtgever is de volledig overeengekomen prijs verschuldigd in geval van annulering binnen 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.
 5. Annuleringen moeten schriftelijk of telefonisch ingediend worden. (Adressen vermeld op de website Multi-Hondenplezier.nl en/of telefonisch opvraagbaar).
 6. Artikel 12.3 en 12.4 gelden niet, wanneer er sprake is van een overlijdensgeval of terminaal ziektegeval binnen de familie 1e of 2e graad en de opdrachtgever dit schriftelijk kan aantonen.
 7. Artikel 12.3 en 12.4 gelden niet, wanneer het betreffende dier is overleden.

 

Artikel 13. Klachten

 1. De opdrachtgever is op het moment van afhalen van zijn huisdier gehouden te onderzoeken of Multi-Hondenplezier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond mededeling te doen aan Multi-Hondenplezier. Indien dit onder de gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is de opdrachtgever gehouden binnen 24 uur na afhalen van zijn huisdier, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan Multi-Hondenplezier.
 2. Indien een klacht van de opdrachtgever door Multi-Hondenplezier gegrond wordt bevonden, zal Multi-Hondenplezier zorgdragen voor kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het huisdier binnen 48 uur na melding van de klacht voor herstel op locatie van Multi-Hondenplezier ter zijner beschikking te stellen op een tussen Multi-Hondenplezier en de opdrachtgever nader te bepalen tijdstip.
 3. Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is Multi-Hondenplezier ten hoogste aansprakelijk voor teruggave van de door de opdrachtgever, in het kader van de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, verschuldigde prijs.
 4. Indien de opdrachtgever van een klacht geen tijdige (schriftelijke) mededeling doet aan Multi-Hondenplezier, komen al zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.

 

Artikel 14. Gegevensverwerking

 1. De opdrachtgever stemt ermee in dat Multi-Hondenplezier alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst relevante gegevens omtrent de opdrachtgever en zijn huisdier noteert in een database. De gegevens zijn uitsluitend inzichtelijk voor Multi-Hondenplezier.
 2. Multi-Hondenplezier draagt er zorg voor dat alle hem ter kennis gekomen (persoons)gegevens beveiligd worden opgeslagen en uitsluitend overeenkomstig de doeleinden als bedoeld in de vorige leden worden gebruikt.